Mentorindsats til unge uden uddannelse og job 

Publiceret: November 2014

Resume: Evaluering af landsdækkende, kontrolleret forsøgt, hvor unge kontanthjælpsmodtagere har fået tildelt mentorstøtte til at komme i uddannelse. Evalueringen konkluderer, at forsøget har haft positive uddannelses- og jobeffekter.


Virkningsevaluering af ’Kvalificering til nye job’  

Publiceret: oktober 2014

Resume: Evalueringen peger på seks anbefalinger til en succesfuld opkvalificeringsindsats:

 1. Tværinstitutionelt samarbejde på tværs af beskæftigelses-, uddannelses- og erhvervsområdet på politisk, ledelses- og medarbejderniveau.
 2. Oprette en voksenvejledningsindsats.
 3. Udvikle redskaber til visitations- og vejledningsindsatsen.
 4. Sikre det rette udbud af kurser
 5. Flere praktikpladser til voksenlærlinge
 6. Udarbejdelse af analyse af hvornår en opkvalificeringsstrategi kan betale sig

På siden kan du se rapporterne ’Virkningsevaluering af Kvalificering til nye job’ og ’Effektevaluering af Kvalificering til nye job’.


Mødet i rehabiliteringsteamet 

Publiceret: 26.06.2014

Resume: For at understøtte arbejdet i jobcentrenes rehabiliteringsteam har Beskæftigelsesregion Nordjylland udviklet et informationsmateriale, der kan udleveres til borgere, der skal have behandlet deres sag på et team møde.

Informationsmaterialet kan bruges af sagsbehandlere, der skal forberede borgere til møde i rehabiliteringsteamet.


Potentiale til kompetenceløft af ufaglærte i Nordjylland 

Publiceret: 24. april 2014

Resume: Der er et stort uudnyttet potentiale i ufaglærte nordjyder. Det viser en kortlægning, som New Insight har gennemført for Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Kortlægningen giver bud på, hvor mange ufaglærte i arbejdsstyrken i Nordjylland, der har potentiale til at nå faglært niveau inden for overskuelig tid. Det har stor betydning, fordi der i mange brancher ventes mangel på faglært arbejdskraft.

Kortlægningen sætter tal på, hvor mange personer, det egentlig drejer sig om. Den omfatter både beskæftigede og ledige og forholder sig dermed til uddannelsespotentialet i hele den ufaglærte arbejdsstyrke mellem 30 og 55 år.


Det Blå Nordjylland - analyserapport 

Publiceret: marts 2014

Resume: Det Blå Nordjylland er en analyse af muligheder og potentialer inden for de maritime erhverv i Nordjylland – herunder skibsfart, værftsindustri, shipping, logistik, fiskeri, offshore, følgeaktiviteter, samt service og uddannelse. Analysen er udarbejdet af NIRAS og Region Nordjylland på vegne af Vækstforum Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjylland.

Rapporten giver en nærmere beskrivelse af hvilke områder, virksomheder, institutioner og orga-nisationer der udgør Det Blå Nordjylland i dag, hvilke potentialer der er for fremtiden, og den kommer des-uden med en række anbefalinger til, hvad man kan gøre for at udnytte potentialerne.


Håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps i beskæftigelsesindsatsen  

Publiceret: januar 2014

Resume: Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i jobcentrene, der har en central rolle i drift og udvikling af mentorkorps. Beskæftigelsesregionerne står bag håndbogen, som bygger på viden og erfaringer fra jobcentrene. Håndbogen er en opdatering af beskæftigelsesregionernes første håndbog ’Ressourceforløb med mentorer’. Denne håndbog er opdateret, så der sættes fokus på mentorindsatsen i beskæftigelsesindsatsen generelt.

I tilknytning til Håndbogen er der udarbejdet 9 korte inspirationscases og 1 borgercase. Casene er baseret på konkrete erfaringer fra jobcentre, der har arbejdet med mentorkorps


Analyse af jobrotation i private virksomheder i Nordjylland 

Publiceret: november 2013

Resume: Jobrotation er et godt værktøj til at styrke medarbejdernes kompetencer og samtidigt åbner det døren for ledige, der kan få foden indenfor i en virksomhed.
Men hvor mange nordjyske virksomheder bruger jobrotation? Hvilke brancher anvender ordningen?
Hvor mange ansatte har været på efteruddannelse? Hvilken type uddannelse bruger virksomhederne?
I et nyt notat, som Beskæftigelsesrådet i Nordjylland har fået lavet, gives der svar på disse spørgsmål.


Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere  

- Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Publiceret: oktober 2013

Resume: Baggrunden for evalueringen er, at SEBI – Specialfunktionen for den Etniske Beskæftigelsesindsats, og beskæftigelsesregionerne i efteråret 2010 iværksatte et metodeafprøvningsprojekt i samarbejde med fire jobcentre i henholdsvis Køge, Sønderborg, Ikast-Brande og Aalborg Øst.

Projektet havde til formål at få jobcentrene til at afprøve metoder, der ud fra tidligere undersøgelser og erfaringer kunne forventes at bidrage til at afkorte længden af sygedagpengeforløb og til hyppigere brug af delvis raskmelding. SEBI bad KORA om at gennemføre evalueringen af projektet, og det er resultaterne herfra, der formidles i denne rapport.


 

Evaluering af det kontrollerede forsøg ’På Rette Vej I Job’ 

Publiceret: september 2013

Resume: I evalueringen præsenteres resultaterne af det kontrollerede forsøg ’På rette vej i job’, som blev gennemført i november 2010-marts 2012. Forsøget var rettet mod kontanthjælpsmodtagere i matchgruppe 2 og indsatsen bestod af en kombination af en intensiveret samtale indsats, en virksomhedsrettet aktivering, en koordineret og helhedsorienteret indsats og øget brug af mentorer. I Nordjylland deltog Jobcenter Jammerbugt og Jobcenter Hjørring i forsøget


8 brancher og stress  

Publiceret: juni 2013
 
Resume:
’8 brancher og stress’ er et opslagsmateriale udarbejdet af Arbejdsmedicinsk Klinik ved Aalborg Universitetshospital. Baggrunden for materialets tilblivelse er erfaringer fra projekt ’Stress-sygemeldt tilbage til arbejdet’, som blev gennemført på Arbejdsmedicinsk Klinik.

Beskæftigelsesregion Nordjylland har finansieret opslagsmaterialet. Formålet med materialet er at samle og videregive konkrete erfaringer og refleksioner over, hvad der er relevant at overveje, når der for specifikke faggrupper tales genoptagelse af arbejde eller genoptagelse af arbejdsmarkedskontakt under stress-sygemelding. De 8 branchespecifikke erfaringer bygger på følgende faggrupper:

 • Den administrative medarbejder, Sygeplejerske, Folkeskolelærer, Pædagog, Socialrådgiver, Ledere, Akademiske medarbejdere samt Social- og sundhedshjælper og –assistent

Arbejdsmarkedsoverblik - andet halvår 2013

Publiceret: 26. juni 2013

Resume:

Beskæftigelsesregion Nordjylland udgiver 2 gange årligt publikationen Arbejdsmarkedsoverblik, hvor man kan læse om den seneste udvikling på det nordjyske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsoverblik indeholder desuden en fremskrivning, der viser, hvordan beskæftigelsen og ledigheden ventes at udvikle sig i Nordjylland 1-1½ år frem. 
 


Faktaark om beskæftigelsesindsatsens udfordringer i nordjyske kommuner  

Publiceret: marts 2013

Resume: Tal, grafik og en kort beskrivelse giver et overblik over en række emner, som er centrale i forhold til arbejdsmarkedet og den beskæftigelsesmæssige situation. Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået udarbejdet faktaark for alle de nordkyske kommuner bl.a. med henblik på at understøtte planlægningen og tilrettelæggelsen af den lokale beskæftigelsesindsats i 2014.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udviklingen i beskæftigelsen i nordjysk detailhandel    

Publiceret: 7. marts 2013

Resume: Analysen viser: Hvordan krisen påvirkede beskæftigelsen i underbrancherne og i de enkelte kommuner. Hvordan har beskæftigelsen i detailhandelen udviklet sig i Region Nordjylland i perioden 2001–2010 og 2009-2010? Er der blevet flere eller færre beskæftigede sammenlignet med resten af landet? Hvilke underbrancher har oplevet beskæftigelsesfald, og hvilke underbrancher er kommet styrket ud af krisen? Hvad er der sket med de beskæftigedes fordeling på uddannelse, køn, alder og oprindelse? Hvordan er de gået i de enkelte kommuner?


Analyserapport 2013  

 

Publiceret: februar 2013

Resume: Beskæftigelsesrådet Nordjylland og Beskæftigelsesregion Nordjyllands Analyserapport 2013 præsenterer og diskuterer de væsentligste muligheder og udfordringer på det nordjyske arbejdsmarked – både aktuelt og i de kommende år. Der sker en belysning af den generelle udvikling, og der er en særlig gennemgang af de fire ministermål for 2013. Sidst i rapporten er en litteraturliste for hvert hovedafsnit, som henviser til egne og andres analyser. Her kan du få yderligere inspiration og dokumentation om de temaer, der behandles i rapporten.

 


 

Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland  

Publiceret: 1. februar 2013  

Nordjysk behov for mere arbejdskraft til byggeriet. - Det kan blive en realitet om få år, viser en ny analyse, som Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesrådet Nordjylland har fået udarbejdet. Analysen giver et bud på de beskæftigelsesmæssige udfordringer og muligheder, der viser sig inden for bygge- og anlægsbranchen i Nordjylland i de kommende år.

Analysen kommer med en række konkrete anbefalinger til, hvad der kan gøres for at fremtidssikre virksomhedernes arbejdskraftbehov. På kort sigt anbefales bl.a. at opkvalificere og vejlede ledige til en karriere inden for byggeriet. På lidt længere sigt er der behov for, at væsentligt flere unge tager en uddannelse inden for bygge- og anlægsområdet.

En følgegruppe har bidraget til analysen med viden om udviklingen i byggeriet. Følgegruppen har bestået af medlemmer fra: Dansk Byggeri, Regional Udvikling, Region Nordjylland, Aalborg Kommune, 3F, Jobcentrene Aalborg, Mariagerfjord og Rebild, og de to VEU centre i Nordjylland.


Ressourceforløb med mentorer – håndbog om etablering, opkvalificering og vedligeholdelse af mentorkorps  

Publiceret: 1. februar 2013

Resume: I ressourceforløb bliver en systematisk og hyppig opfølgning helt central, og for borgere langt fra arbejdsmarkedet kan vejen være lang og behovet for støtte stort. En mentor kan hjælpe med at overkomme udfordringer undervejs i forløbet såsom at møde op i aktiviteter, sikre kontakt til offentlige instanser og i det hele taget skabe mening og ejerskab hos borgeren i forhold til den plan, der er lagt.

I håndbogen ”Ressourceforløb med mentorer” findes inspiration og råd til, hvordan et jobcenter kan etablere, vedligeholde og udvikle et mentorkorps til brug for borgere i ressourceforløb.

Målgruppen for håndbogen er særligt medarbejdere, der får eller har en central rolle i udvikling og drift af mentorkorpset, men alle, der har del i samarbejdet med mentorer i forbindelse med ressourceforløb, kan finde inspiration og gode råd til inddragelse af mentorer i indsatsen.


De permanente forsørgelsesydelser  

Publiceret: 29.11.12

Resume:

Analysen, som er en opdatering af en analyse fra oktober 2011, tager udgangspunkt i de tre permanente ydelser; ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Analysen belyser perioden fra januar 2008 til september 2012.

Generelt er Nordjylland udfordret i højere grad end resten af landet i forhold til de permanente forsørgelsesydelser. Det gælder især for ydelsen førtidspension. Endvidere er Nordjylland udfordret når man ser på de yngre befolkningsgrupper. Her er tendensen siden 2008 at et stadigt højere antal personer under 40 år ender på førtidspension.


Økonomiske potentialer ved investere i forebyggelse af førtidspension      

Publiceret: 29. oktober 2012

Resume:

Beskæftigelsesregion Nordjylland har bedt mploy om at belyse kommunernes økonomiske potentialer for at investere i beskæftigelsesindsatsen for at opnå bedre resultater på beskæftigelsesområdet. I Første fase var der fokus på ungeindsatsen.

I denne anden fase er der fokus på de økonomiske potentialer i at investere i at begrænse tilgangen til førtidspension. I disse notater for hver af de nordjyske kommuner ses der på kommunernes økonomiske potentialer ved at investere i forebyggelse af førtidspension.

Der er i notatet fokus på tre persongrupper, som er i risiko for at overgå til førtidspension. Det er personer over og under 40 år på kontanthjælp, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der gives et par eksempler på, hvordan der kan arbejdes med og investeres i ressourceforløb. 


Analyse af jobrotation i Nordjylland  

Publiceret: 27. september 2012

Resume:

Der findes kun få oplysninger om beskæftigelseseffekten af jobrotation. Derfor har Beskæftigelsesregionen Nordjylland taget initiativ til at få udarbejdet en analyse af den efterfølgende beskæftigelseseffekt for personer, som i 2010 og 2011 har deltaget i jobrotationsprojekter som vikarer. I jobrotation deltager fastansatte medarbejdere i uddannelse i arbejdstiden, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden. Analysen viser gode effekter af jobrotation - også for langtidsledige.


 

Nye kompetencer i ældreservice. Analyse af kompetencebehov og jobudvikling i nordjyske kommuners ældreservice    

Publiceret: 14. august 2012

Resume:
Hvilke kompetencer kræves der af det sundhedsfaglige personale i ældreservicesektoren – nu og om 5 år?
Arbejdet i hjemmeplejen og i ældrecentre ændrer sig betydeligt i disse år. Nye opgaver kommer til, arbejdet organiseres på nye måder. Den menige medarbejder skal være IT-kompetent, dygtig til at kommunikere og i øvrigt have solid faglig viden og kunnen. De kommende år skal der rekrutteres mange nye medarbejdere, og mange ledige vil fortsat kunne finde nyt job i denne sektor, hvis motivationen er der, og hvis muligheden for omskoling er til stede.

Analysen giver svar på, hvilke specifikke kvalifikationer og kompetencer, de forskellige faggrupper skal tilegne sig for at kunne bestride job i denne sektor. Den henvender sig til de nordjyske jobcentre, som vejleder ledige, uddannelses- og jobsøgende, til kommunale og private arbejdsgivere og til uddannelsesinstitutioner, der uddanner og efteruddanner medarbejdere til sektoren. Analysen indeholder desuden kompetenceprofiler og hverdagsbeskrivelser for: Social- og sundhedshjælper, Social- og sundhedsassistent og Sygeplejerske

Fremtiden starter nu i seniorservice - Pjece til download
Pjecen henvender sig til unge og voksne, ledige og beskæftigede, der overvejer en uddannelse inden for sundheds- og plejesektoren. Pjecen fortæller om de nye opgaver, de nye teknologier og de nye måder at arbejde på i sektoren. Den giver et overblik over uddannelsesmulighederne, og man kan læse et par artikler om hverdagen som social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og som sygeplejerske. Pjecen er baseret på analysen ’Nye kompetencer i ældreservice.’


 

 


 

 

Evaluering af pilotforsøg ’Lærepladser til alle   

Publiceret: 27. juni 2012 

Resume:

Et samarbejde mellem jobcenter, UU og erhvervsskoler’, udarbejdet af DISCUS for Den nationale Ungeenhed og Beskæftigelsesregion Nordjylland. Projektet og evalueringen viser, at når kommuner og uddannelsessteder betragter manglen på lærepladser som et fælles problem, de skal samarbejde om at løse, kan der nås resultater.


 

Økonomiske potentialer i ungeindsatsen   

Publiceret: Juni 2012

Resume:

Beskæftigelsesregion Nordjylland har bedt mploy om at belyse de nordjyske kommuners økonomiske potentialer ved at investere i en bedre indsats for de unge ledige i 10 kommune notater. Der er i notaterne fokus på de ledige unge på dagpenge og kontanthjælp i match 1 og 2. De unge på kontanthjælp match 3 er en vigtig gruppe og vil indgå i fase 2 om tilgangen til førtidspension, der udarbejdes i 3. kvartal 2012.


 

Tiltrækning og fastholdelse af højtuddannede i Thy/Mors   

Publiceret: juni 2012

Resume:

Gennem en fælles finansiering mellem Det Lokale Beskæftigelsesråd i Thisted Kommune, Det Lokale Beskæftigelsesråd i Morsø Kommune og Beskæftigelsesregion Nordjylland igangsatte man undersøgelsen, der i dag er gennemført. Resultaterne af undersøgelsen skal ligge til grund for det fremtidige arbejde for en fortsat udvikling af Mors og Thy. Se rapport, hovedresultater og bilag.


 

Virkningsevaluering af metodeudviklingsprojekt for langtidsledige dagpengemodtagere  

Publiceret: 26. marts 2012

Resume:

Jobcenter Rebild stod i efteråret med en større gruppe ledige, der primært var over 45 år, med begrænset uddannelse og tæt på at miste dagpengeretten. I en tid, hvor netop denne arbejdskraft ikke efterspørges, skulle der tænkes nyt. Det blev derfor besluttet at Jobcenter Rebild ville forsøge at blive klogere på, hvad der kunne gøre en forskel.

Evalueringen skaber viden om, hvad der virker for langtidsledige dagpengemodtager. Samtidig skabes der i projektet erfaring med, hvordan virkningsevalueringer kan tilrettelægges og gennemføres. Evalueringen er gennemført af New Insight. Den er udarbejdet for Beskæftigelsesregion Nordjylland og Rebild Kommune, med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd i Rebild.


 

Fremkom2 - kompetenceudfordringer i Nordjylland

Publiceret: 24. januar 2012

Resume:

I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens kompetencebehov i Nordjylland. Region Nordjylland - nærmere bestemt Vækstforums sekretariat - står bag bag Fremkom2-analyserne. Men Beskæftigelsesregion Nordjylland er også involveret. 

Med viden om virksomhedernes kompetencekrav kan det beskæftigelsespolitiske system blive bedre til at vejlede primært ledige, men også beskæftigede, om hvilke kompetencer, det kunne være hensigtsmæssig at erhverve sig, så alle kan bidrage til, at den rette kvalificerede arbejdsstyrke er til stede, når der er behov for det.  Fremkom II omfatter med sine 21 rapporter hele det nordjyske arbejdsmarked og er opdelt i geografiske arbejdskraftoplande samt ifht 15 branchesektorer.


 

Fokus på fremtidens arbejdsstyrke i Nordjylland

Publiceret: 19. januar 2012

Resume:

Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende gennem mange år. Det har givet en række udfordringer for arbejdsmarkedet. For at holde beskæftigelsen høj og ledigheden lav, er det nødvendigt med en endnu mere velkvalificeret arbejdsstyrke i fremtiden. Analysen sætter bl.a. fokus på en række scenarier for fremtidens arbejdsstyrke. Materialerne består af:

 1. En hovedrapport med alle centrale beskrivelser og pointer samlet.
 2. Fire debatoplæg. En til hvert arbejdskraftopland i Nordjylland. Her sættes fokus på de særlige udfordringer der er lokalt.
 3. Fire bilag der beskriver centrale facts for hvert af arbejdskraftområderne.

 

Analyse af frafald fra revalideringsordningen i Nordjylland  

Publiceret: 11. januar 2012

Resume:

Beskæftigelsesregion Nordjylland har fået udarbejdet en analyse af frafaldet fra revalideringsforløb i de to nordjyske kommuner: Hjørring og Aalborg. Analysen er en opfølgning på den analyse af gennemførte revalideringsforløb i Morsø, Hjørring og Aalborg Kommuner, som vi offentliggjorde i foråret 2011. Der er ligeledes lavet en sammefatning af de to nordjyske revalideringsanalyser.

I nærværende analyse er det primære formål at belyse årsager til, at nogle revalideringsforløb afbrydes tidligere end planlagt, og hvordan jobcentrene kan forebygge afbrudte forløb.


 

De permanente forsørgelsesydelser  

Publiceret: 18.10.11

Resume:

Antallet af personer på permanente forsørgelsesydelser er steget med 7% fra januar 2008 til juli 2011. Antalsmæssigt er der sket en større stigning i førtidspension end i de øvrige permanente ydelser.

Ca. 34.400 modtager en permanent forsørgelsesydelse, det svarer til 9% af den samlede befolkning i alderen 16-66 år. Andelen af personer på permanente forsørgelsesydelser stiger med aldersgrupperne og den største andel på de permanente ydelser er de 50-59 årige, og med en befolkningsprognose, der tyder på at arbejdskraften i Nordjylland bliver ældre, kan det i fremtiden blive en udfordring at mindske tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser.

Det er dog ikke de ældre, der i perioden januar 2008 til juli 2011 har stået for den største stigning, det er derimod de unge og primært de 20-29 årige. Det er især tilgangen til førtidspension, de unge adskiller sig på. Der er i løbet af de sidste 3½ år sket en stigning på 38% blandt de 20-29 årige på førtidspension. Der har således været en stor stigning i personer, der fra en helt ung alder, står uden for arbejdsmarkedet. Det er ligeledes en stigning, der adskiller sig fra udviklingen på landsplan, og derved også en af hovedudfordringerne i forhold til de permanente ydelser.

Notatet opfølges af kommuneopdelte oversigter med nogle af de vigtigste grafer og tabeller for de enkelte kommuner.


  

Hvad virker i aktiveringsindsatsen?    

Publiceret: 30.09.11

Resume:

Hvad virker i aktiveringsindsatsen?”er et større anlagt nordjysk forskningsprojekt, der er udarbejdet for og støttet af Beskæftigelsesregion Nordjylland. Bag forskningsprojektet står New Insight A/S samt Forskningscenter for Evaluering og Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. Hensigten med projektet er at give ny viden om, hvad der virker for hvem, hvordan og under hvilke omstændigheder i en række konkrete aktiveringsprojekter. Målet er, at de kommunale jobcentre vil bruge resultaterne til at forbedre deres lokale aktiveringsindsats. De skriftlige resultater af forskningsprojektet består af:

Hovedrapporten: Hvad virker i aktiveringsindsatsen,
Håndbog i virkningsevaluering og Bilag til Håndbog i virkningsevaluering


 

Øget fokus på samarbejdet mellem a-kasser og jobcentre om ledige, der sygemeldes   

Publiceret: 21. september 2011

Resume:

Jobcenter Mariagerfjord har sammen med jobcenter Jammerbugt, i samarbejde med Beskæftigelsesregion Nordjylland, igangsat et projekt, der fokusere på samarbejdet ifht ledige der sygemeldes. Formålet er at få belyst, hvordan samarbejdet mellem jobcentrene og a-kasserne kan organiseres, men også hvordan det samarbejdet kan understøttes af et mere optimalt samarbejde internt i jobcentrene.


 

Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne  

Publiceret: 16. september 2011

Resume:

De 4 beskæftigelsesregioner har fået udarbejdet en survey om kommunernes vurdering af deres samspil med beskæftigelsesregionerne om udvikling af og fokusering på beskæftigelsesindsatsen.


 

Ekstra indsats for gruppen af unge ledige i Mariagerfjord kommune   

Publiceret: august 2011

Resume:

For at blive klogere på hvilke tiltag, der skal iværksættes i kommunen for at bringe de unge i job eller uddannelse, har kommunen i samarbejde med Beskæftigelsesregion Nordjylland fået udarbejdet en analyse af, hvem de unge ledige i Mariagerfjord kommune er.


 

Fokus på udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland  

Publiceret: 12. juli 2011

Resume:

Analyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland: På trods af finanskrise og generelt faldende beskæftigelse har der været stigende efterspørgsel efter udenlandsk arbejdskraft i Nordjylland. Den udenlandske arbejdskraft har de kompetencer virksomhederne efterspørger. Industrien topper den udenlandske arbejdskrafts hitliste. Flest polakker arbejder i Nordjylland. 

 

Arbejdsmarkedsoverblik - 2. halvår 2011   

Publiceret:  1. juli 2011

Resume:

Arbejdsmarkedsoverblik - 2. halvår 2011 - beskriver i korte træk udvikling på det nordjyske arbejdsmarked og indeholder en prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed i Nordjylland 1-1½ år frem.


 

Hvor er de afskedigede fra MAN Diesel og Martin Professional?  

Publiceret: 30. maj 2011

Resume: 

Udsigten til en kraftig stigende ledighed i kommunen førte derfor til, at Jobcenter Frederikshavn og Beskæftigelsesregion Nordjylland i fællesskab tog initiativ til at se nærmere på de tre varslingssager fra de to virksomheder. Formålet med projektet er at følge de afskedigede fra fratrædelsestidspunktet og undersøge deres veje tilbage til eller væk fra arbejdsmarkedet. Heri indgår analyser af arbejdsmarkedsstatus, brancheskift, flytning ud af kommunen, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet samt forskellige tendenser for de to virksomheder, køn og aldersgrupper.

Projektet omfatter en række delanalyser baseret på cpr.numre fra de to virksomheder. De afskedigede vil blive fulgt løbende over 2 år.


 

Revalideringsindsatsen i Nordjylland  

Publiceret: 27. maj 2011

Resume:

Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med Morsø, Hjørring og Aalborg kommuner bedt mploy om en analyse af brugen af og effekterne af revalidering i beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland. I undersøgelsen gives blandt andet svar på:

 • Hvordan udvikler omfanget af revalideringsindsatsen sig i jobcentrene?
 • Hvilken baggrund har borgerne, der modtager revalidering?
 • Hvor mange af revalidenderne kommer i job?
 • Hvad er effekterne af hhv. virksomheds- og uddannelsesrevalidering?
 • Hvilket udbytte får borgerne af revalideringen?
 • Hvilke brancher får revalidenderne job indenfor.

 

Spot på langtidsledige i Nordjylland - udvikling og aktuelle tendenser

Publiceret: 25. maj 2011

Resume:

Beskæftigelsesregion Nordjylland har udarbejdet en samlet analyse for Nordjylland og separate analyser for de nordjyske kommuner. Analyserne viser bl.a. at: 

 • Nordjyderne har været langtidsledige i over 4.200 år.
  Hvis den bedrift skulle klares af én nordjyde, skulle han starte som ledig i den yngre stenalder. Stenaldermanden fik dog hjælp af 5.277 andre nordjyder i marts måned, så de kunne tilsammen klare den lange ledighed inden for et år. 
 • For blot to år siden var nordjyderne ”kun” langtidsledige i 1.200 år
  Dengang var der knap 1.500 langtidsledige nordjyder.
 • Langtidsledigheden falder om 3 måneder.
  Det forudsætter dog, at tendensen fra de seneste 9 måneder fortsætter. 

 

En særlig indsats for at nedbringe antallet af langtidsledige  

Publiceret: 5. maj 2011

Resume:

Den økonomiske udvikling medførte, at der i løbet af 2009 og 2010 kom en voldsom stigning i antallet af langtidsledige. Denne udvikling har alle kommunerne fokus på, for den lange ledighed giver risiko for, at de ledige mister en del af deres kompetencer. Det er uheldigt, når der igen bliver efterspørgsel efter arbejdskraft. Det handler ikke bare om den overordnede samfundsmæssige udvikling, men også om den enkelte persons fremtid på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelsesregion Nordjylland har i samarbejde med jobcentrene i Vesthimmerland, Morsø og Thisted rekvireret Mploy A/S til at gennemføre en analyse af området. Der er lagt vægt på at nå frem til forslag til, hvordan jobcentrenes arbejde på langtidsledighedsområdet kan organiseres og gennemføres bedst muligt. En af hovedkonklusionerne er, at en tidlig indsats - ud fra en målgruppedefinition - kan reducere antallet af langtidsledige.


 

Virksomhedernes beskæftigelsesvurderinger  

Publiceret: 30. marts 2011

Resume:

Rambøll har for 3 af de 4 beskæftigelsesregioner gennemført en landsdækkende interviewundersøgelse om danske virksomheders forventning til fremtiden. Undersøgelsen viser blandt andet, at virksomhederne nu ser lysere på fremtiden end for et år siden.


Samarbejde om unge  

Tværregional undersøgelse og analyse af samarbejdet mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen samt Inspirationskatalog med eksempler på samarbejdsmodeller og –initiativer mellem jobcentre og UU-centre om ungeindsatsen

Publiceret: 23. marts 2011

Resume:
Unge skal have uddannelse og job. To af de vigtigste samarbejdspartnere i indsatsen er jobcentrene og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Hovedrapporten indeholder en kortlægning af samarbejdet mellem landets jobcentre og UU-centre. I rapporten og i inspirationskataloget kan man læse om gode eksempler på samarbejdsmodeller og samarbejdsinitiativer. Rapporten kommer desuden med anbefalinger til, hvordan man fortsat kan udvikle samarbejdet om uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i Danmark.


 

Vidensopsamling. Eksisterende viden om ledige unge under 30 år   
Samt: Bilagsrapport med 48 resumeer. Eksisterende viden om ledige unge under 30 år

Publiceret: 9. februar 2011

Resume:
Vidensomsamling, der dækker 48 forskningsprojekter, undersøgelser og andre publikationer om gruppen af unge ledige under 30 år. Hver analyse er beskrevet med et kort resumé samt en række korte fakta om analysen.


 

Projekt til Nedbringelse af sygefravær i Jammerbugt Kommune  

Publiceret: 27. 01.2011

Resume:

I forlængelse af Trepartsaftalen iværksatte Jammerbugt Kommune og Beskæftigelsesregion Nordjylland ”Projekt til Nedbringelse af Sygefravær”. Projektet var et metodeudviklingsprojekt, der havde fokus på de aspekter af Trepartsaftalen, der rettede sig mod virksomhederne.

Det var projektets formål at iværksætte en særlig målrettet indsats overfor arbejdsgiverne med henblik på at indarbejde god praksis i forhold til sygefraværssamtaler, mulighedserklæringer og fastholdelsesplaner, således at virksomhederne og Jobcenteret arbejder bedre sammen i indsatsen for at nedbringe sygefravær


 

På vej mod et mere stabilt arbejdsmarked  - Arbejdsmarkedsoverblik 1. halvår 2011  

Publiceret:  24. januar 2011

Resume:

Arbejdsmarkedsoverblik - 1. halvår 2011 - beskriver i korte træk udvikling på det nordjyske arbejdsmarked og indeholder en prognose for udviklingen i beskæftigelse og ledighed i Nordjylland 1-1½ år frem.


 

Udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen i Nordjylland og i de nordjyske kommuner  

Publiceret: 10. januar 2011

Resume:

Hvordan har beskæftigelsen udviklet sig i Nordjylland og i de nordjyske kommuner i perioden januar 2008 – august 2010? Er der blevet flere eller færre beskæftigede sammenlignet med hele landet? Hvilke brancher har oplevet beskæftigelsesfald, og hvilke brancher er kommet styrkede ud af krisen? I hvilke brancher er der fortsat høj jobomsætning? Og i hvilke brancher har borgere, der blev ledige fra industrien i starten af krisen, fundet beskæftigelse igen?


Kortlægning af jobfokus i den aktive indsats  

Publiceret: 22. december 2010

Resume:

Som led i Ministerens handlingsplan for en jobrettet aktiv indsats har Beskæftigelsesregion Nordjylland i samarbejde med regionens jobcentre gennemført en kortlægning af jobfokus i den aktive indsats. Formålet med kortlægningen er at beskrive, fastholde og styrke jobfokus i den aktive indsats. Kortlægningen fokuserer på fire kerneområder i den aktive indsats: Tidlig indsats, virksomhedsrettet aktivering, jobsøgningsforløb, særligt tilrettelagte forløb.


 

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland  

Publiceret: 2. december 2010

Resume:

I fremtidens Nordjylland kan det blive svært at skaffe nok medarbejdere inden for visse grupper af velfærdsuddannede. Det er specielt sygeplejerskerne, social- og sundhedshjælperne, bioanalytikerne og tandklinikassistenterne, der bliver rift om, men der kan også opstå mangel på socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og folkeskolelærere. Det viser analysen, som Beskæftigelsesregion Nordjylland og Region Nordjylland har fået udarbejdet.


Nordjylland de kommende år – brug for faglærte  

Publiceret: 24. november 2010

Resume: 

Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader arbejdsmarkedet de kommende år. De faglærte er i høj kurs i Nordjylland. Mere end hvert tredje nordjyske job bestrides af en person med en erhvervsfaglig uddannelse. Nordjylland risikerer imidlertid at komme til at mangle 20.000 faglærte i løbet af de næste 15 år, fordi der bliver færre unge i arbejdsstyrken. 


 

Virksomhedernes Beskæftigelsesvurderinger  

Publiceret: 15. oktober 2010

Resume:

Rambøll har for Beskæftigelsesregionerne i Danmark lavet en landsdækkende interviewundersøgelse om danske virksomheders forventning til fremtiden. Undersøgelsen siger bl.a., at en ud af fire nordjyske virksomheder forventer, at ansætte nye folk i det næste halve år.


 

Kønnede udfordringer for beskæftigelsesindsatsen i Nordjylland  

Publiceret: 14. oktober 2010

Resume:

Specialfunktionen for ligestilling har på foranledning af Beskæftigelsesregion Nordjylland udarbejdet en analyse, der identificerer de væsentligste ligestillingsudfordringer på det nordjyske arbejdsmarked.


 

Arbejdsmarkedsoverblik - 2. halvår 2010 

Publiceret: 12. juli 2010

Resume:

Arbejdsmarkedsoverblik med prognose for udvikling i ledige, beskæftigelse og arbejdsstyrke det kommende år. Udgives i juni og december

 

Pendling i Nordjylland - over grænsen til Midtjylland

Publiceret: 8. april 2010

Resume:

Nordjyderne pendler mere end nogensinde før. Det viser analysen fra Beskæftigelsesregion Nordjylland. Dermed øges den geografiske mobilitet på arbejdsmarkedet. Samtidig pendler nordjyderne længere end nogensinde før. Den store mobilitet er en styrke for arbejdsmarkedet. Det demonstreres ved, at næsten 40% af væksten i beskæftigelsen fra 2007-2008 stammer fra pendling mellem kommunerne.

 

Unge førtidspensionister 

Publiceret: 26. marts 2010

Resume:

Analysen fra Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter fokus på unge førtidspensionister. Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på udviklingen i antallet af unge førtidspensionister samt på de unge førtidspensionisters karakteristika i form af alder, køn, herkomst, diagnoser og deres tilknytning til uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet forud for tilkendelse af førtidspension. 

 

Virksomhedernes Beskæftigelsesvurderinger

Publiceret: 26. marts 2010

Resume:

Rambøll har for Beskæftigelsesregionerne i Danmark lavet en landsdækkende interviewundersøgelse om danske virksomheders forventning til fremtiden. Undersøgelsen siger bl.a., at en ud af fire nordjyske virksomheder forventer, at ansætte nye folk i det næste halve år.

 

Analyserapport 2010

Publiceret:
 24. februar 2010 

Resume: 
Analyserapporten har fokus på udfordringerne på det nordjyske arbejdsmarked. Den indeholder en status og prognoser for udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked. Endvidere indeholder rapporten en analyse af udbuddet af arbejdskraft. Analyserapport 2010 belyser og underbygger på den baggrund de kommende års udfordringer på beskæftigelsesområdet.
 

Alle i gang - kvalitativ og kvantitativ evaluering af forsøg  

Publiceret: 24. februar 2010

Resume: "Alle i gang" er et forsøg med 26 ugers intensivt kontaktforløb over for langvarige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere. 9 jobcentre har medvirket i "Alle i gang". I Nordjylland er det Jobcenter Thisted.

 

Rekruttering i Nordjylland i efteråret 2009

Publiceret: 15. december 2009

Resume: Der er stadigvæk brancher og fag, hvor virksomhederne forgæves forsøger at rekruttere arbejdskraft, men omfanget er væsentligt reduceret i forhold til tidligere. I Nordjylland drejer det sig om knap 600 forgæves rekrutteringer i efteråret 2009.  

 

Muligheder og barriererer for at nedbringe sygefraværet   

Publiceret: 1. december 2009

Resume: Idékatalog, der sætter fokus på muligheder og barrierer for at nedbringe sygefraværet. Idékataloget er målrettet ledelsen i de nordjyske jobcentre, men kan også være inspiration til det politiske niveau i kommunerne. 

 

Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer   

Publiceret: 30. september 2009

Resume: I jobcentrene møder medarbejderne flere og flere unge, der har psykiske problemer, som påvirker deres muligheder i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Rapporten synliggør viden og erfaringer fra indsatsen for disse unge. Analysen er udarbejdet af New Insight for Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 

 

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Publiceret: 1. juli 2009

Resume: Interviewundersøgelse, der belyser, hvordan virksomhederne i Nordjylland og i resten af Danmark vurderer udviklingen i medarbejderstaben de seneste tre måneder og i det næste halve år. 

 

Job i Nordjylland

 

Publiceret: 30. juni 2009

Resume: Analyse med fokus på virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft.

  

Indvandreres og efterkommeres beskæftigelse i Nordjylland

Publiceret: 25. juni 2009 

Resume: Publikationen viser udviklingen i beskæftigelsen i Nordjylland for indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke-vestlige lande fra 2002 til 2008.  

 

Rekruttering i Nordjylland i foråret 2009

Publiceret: 12. juni 2009

Resume: Det er blevet lettere at rekruttere arbejdskraft. Alligevel har virksomhederne i Nordjylland forgæves søgt medarbejdere til knap 800 stillinger i foråret 2009. Det er dog et omfang, som er beskedent, og som viser et markant fald i forhold til foråret 2008, hvor nordjyske virksomheder i over 4.000 tilfælde forgæves søgte efter nye medarbejdere. 

 

Akademikerledigheden i Nordjylland

Publiceret: 11.6.2009

Resume: Den stigende ledighed rammer også  personer med en lang videregående uddannelse. Der er dog endnu tale om meget beskedne stigninger, hvilket bl.a. skyldes, at en stor del af de afskedigede - f.eks. ingeniører og arkitekter - har lange opsigelsesvarsler. En anden grund er, at mange akademikerne er ansat i den offentlige sektor, som kun i begrænset omfang er påvirket af den økonomiske nedtur. 
 

Sygedagpenge - de nye målinger i jobindsats.dk

Publiceret: 10. juni 2009 

Resume: Analysen præsenterer de muligheder, målingen i jobindsats.dk indeholder. Analysen giver desuden et bredere overblik over, hvordan det går med sygedagpengeforløb over 26 uger i de nordjyske jobcentre og i Nordjylland som helhed.

 

Analyserapport 2009

Publiceret: 1. januar 2009 

Resume: Analyserapporten har fokus på udfordringerne på det nordjyske arbejdsmarked. Den indeholder en status og prognoser for udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked. Endvidere indeholder rapporten en analyse af udbuddet af arbejdskraft. Analyserapport 2009 belyser og underbygger på den baggrund de kommende års udfordringer på beskæftigelsesområdet. 

 

Virksomhedernes vudering af beskæftigelsessituationen

Publiceret: 18. februar 2009 

Resume: Interviewundersøgelse, der belyser, hvordan virksomhederne i regionerne Nordjylland, Midtjyland og Syddanmark i januar 2009 vurderer udviklingen i medarbejderstaben de seneste tre og de kommende seks måneder. 

 

Debatoplæg om sygefravær

Publiceret: 26. januar 2009 

Resume: Debatoplæg om sygefravær til inspiration for lokale og regionale politikere og medlemmer af det regionale og de lokale beskæftigelsesråd.

 

Viden om sygefravær

Publiceret: 1. december 2008

Resume: Beskæftigelsesregionerne i Danmark har bedt mploy a/s om at gennemgå og sammenskrive de vigtigste analyser af sygedagpengeområdet. Formålet med vidensafdækningen har været at give overblik over den eksisterende viden, som er tilvejebragt i de senere år. 

 

Færre på førtidspension?

Publiceret: 7. november 2008

Resume: Analyse om udviklingen i antallet af personer på førtidspension i Nordjylland i perioden 2004 til august 2008.  

 

Udbud af arbejdskraft - den demografiske udfordring

Publiceret: 29. oktober 2008

Resume: Der bliver

30.000 færre på det nordjyske arbejdsmarked frem mod 2030. Udbuddet af arbejdskraft falder markant, og det fører til mangel på arbejdskraft om få år inden for en lang række områder. Der kan bl.a. komme til at mangle flere murere, folkeskolelærere og læger. Årsagen er et markant fald i antallet af 16-64 årige. Der bliver bl.a. behov for at øge uddannelsesniveauet og for at styrke arbejdsstyrkens kompetencer markant.  

 

Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Publiceret: 21. oktober 2008 

Resume: FremKom er et udviklings- og pilotprojekt, der er gennemført i tæt samarbejde mellem en række uddannelses-, beskæftigelses- og erhvervspolitiske aktører i Nordjylland nemlig. Projektet er initieret af Vækstforum Nordjylland med Beskæftigelsesregion Nordjylland som tovholder og Region Nordjylland som formand for styregruppen. Uddover søgen efter viden skal projektet kan være med til at sætte kompetenceudvikling på dagsordenen, at skabe debat og dialog om, hvordan de erhvervspolitiske-, beskæftigelsespolitiske og uddannelsespolitiske aktører i Nordjylland ved fælles hjælp kan opfylde vækstambitionerne for fremtiden.

 

Tid til et fleksjob?

Publiceret: 20. oktober 2008 

Resume: Analysen viser, at der i juli 2008 var  i alt 6.091 fuldtidspersoner i fleksjob i Nordjylland. Siden januar 2004 er antallet af fuldtidspersoner i fleksjob steget fra 3.058 fuldtidspersoner til 6.091 i juli 2008. Det svarer til en stigning på 99%. På landsplan har der i samme periode været en stigning i antallet af fleksjobbere på 88%. Der er store forskelle i udviklingen i de nordjyske kommuner.  
 

Pendling i Nordjylland

Publiceret: 3. oktober 2008 

Resume: 

Nordjyderne pendler som aldrig før. Mænd pendler 7,5 km. længere end kvinder. Pendling bidrager til vækst i beskæftigelsen. Nordjyderne pendler til månen og tilbage igen 14 gange dagligt. Dette og meget mere kan du læse i den netop offentliggjorte nordjyske pendlingsanalyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland 

 

Ledighedsydelsesmodtagere i Nordjylland

Publiceret: 15. september 2008 

Resume: Deskriptiv analyse af ledighedsydelsesmodtagere i Nordjylland. I alt 1.399 nordjyder stod i juni 2008 i venteposition til et fleksjob. Antallet af personer på ledighedsydelse er steget dramatisk i de senere år. Fra 2004 til juni 2008 er antallet steget med 72,5%. Nordjylland har her en væsentlig kraftigere stigning end på landsplan.

 

Rekruttering i Nordjylland i foråret 2008

Publiceret: 1. august 2008 

Resume: 

Der var mindst lige så store rekrutteringsproblemer i Nordjylland i foråret 2008 som i samme periode 2007. Det var imidlertid ikke tilfældet på landsplan, hvor virksomhedernes efterspørgsel faldt markant. Undersøgelsen belyser, i hvilke brancher rekrutteringsproblemerne er størst og hvilken type arbejdskraft det er svært at rekruttere 

 

Udviklingen i ledigheden i 1. halvår 2008

Publiceret: 19. august 2008 

Resume: 

I de seneste måneder er ledigheden faldet mere i Nordjylland end på landsplan. Alle de nordjyske kommuner har haft et markant fald i ledigheden i løbet af 1. halvår 2008, og i 9 af de 11 kommuner er mændenes ledighed faldet mere end kvindernes.

 

Udviklingen i forsørgelsesydelserne

Publiceret: 19. august 2008 

Resume: Der er statig

mange på forsørgelsesydelser i Nordjylland. Mens ledigheden er faldet drastisk fra 2006 til juni 2008, så er det samlede antal af borgere på forsørgelsesydelser ikke blevet nedbragt væsentligt.

 

Brug for flere i sundhedsfagene

Publiceret: 1. juli 2008

Resume: Manglen på arbejdskraft i sundhedsfagene har været mærkbar i Nordjylland gennem længere tid. Hvor omfattende er manglen for de små sundhedsfaggrupper, og hvordan vil behovet for arbejdskraft og beskæftigelsesmulighederne være fremover? Beskæftigelsesregionen har i foråret undersøgt rekrutteringssituationen for bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker. 

 

Perspektivanalyse af bygge- og anlægsbranchens rekrutterings- og kvalifikationsbehov

Publiceret: 28. april 2008 

Resume: Bygge- og anlægsbranchen er vokset markant de seneste 10 år og beskæftiger nu ca. 180.000 i Danmark. En ny analyse, som de fire beskæftigelsesregioner har gennemført sammen med byggebranchens organisationer, viser, at problemerne med mangel på arbejdskraft vil vare ved og formentlig vokse.  

 

Analyserapport 2008  

Publiceret: 1. januar 2010

Analyserapporten har fokus på det nordjyske arbejdsmarked. Den indeholder en status og prognoser for udviklingen på det nordjyske arbejdsmarked. Endvidere indeholder raporten en analyse af udbuddet af arbejdskraft. Anallyserapport 2008 belyser og underbygger på den baggrund de kommende års udfordringer på beskæftigelsesområdet. 


 

Mangel på arbejdskraft og paradoksproblemer i landbruget

Publiceret: 14. februar 2008 

Resume: I Nordjylland er der virksomheder, som forgæves har forsøgt at rekruttere landbrugsmedhjælpere samtidig med, at der er ledige med den pågældende stillingsbetegnelse i arbejdskraftreserven. Undersøgelsen belyser, hvorfor landbruget er udsat for paradoksproblemer, og den peger på, hvordan der kan tages initiativer, som kan afhjælpe eller løse problemerne.

 

Unge i Nordjylland - uddannelse og ledighed

Publiceret: 21. november 2007 

Resume: Notatet sætter fokus på problematikken om ungeledighed i Nordjylland. I en tid med positive konjunkturer, og hvor virksomhederne i høj grad mangler arbejdskraft, er der en enestående chance for at få også flere af de unge til at få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Notatet ser på de unges uddannelsesniveau og udviklingen i ledigheden.

 
 

Fremtidens udbud af arbejdskraft

Publiceret: 16. november 2007 

Resume: Analysen beskriver et muligt scenarium frem mod år 2030. Den bygger på Danmarks Statistiks befolkningsprognose og en uændret erhvervsfrekvens i de enkelte kommuner i Nordjylland ud fra niveauet i 2006.

 

Job i industrien: Nye tider - nye kompetencer

Publiceret: 7. november 2007 

Resume: Guiden "Kompetencekrav til fremtidens industriarbejder" giver svar på, hvad der fremover kræves af de ufaglærte, som ønsker at arbejde i industrien

 

Sygefravær i Nordjylland - opdelt på jobcenterniveau

Publiceret: 23. oktober 2007 

Resume: Analysen viser, at der i region Nordjylland er kommunale forskelle I udviklingen i sygefraværet - både i forhold til tilgangen til gruppen af sygemeldte og i forhold til, hvor stor en andel de sygemeldte borgere udgør af arbejdsstyrken i kommunen

 

Sygefravær i Nordjylland og de øvrige regioner

Publiceret: 15. oktober 2007

Resume: Analysen sætter fokus på sygefraværet i Nordjylland sammenlignet med sygefraværet i de andre regioner og landet som helhed og viser, at sygefraværet i Nordjylland er steget betragteligt gennem de sidste tre år.

 

Unges uddannelsesønsker og drømmejob  

Publiceret: 12. oktober 2007

Resume:

En analyse af balancen mellem unges uddannelsesønsker og drømmejob og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft i Mariagerfjord Kommune. Analysen belyser desuden uddannelsesniveauet i kommunen i bredt perspektiv, og sammenholder det med den virkelighed, som virksomhederne oplever. Analysen er gennemført i foråret/sommeren 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befolkning, arbejdsmarked og personer uden for arbejdsstyrken

Publiceret: 5. oktober 2007 

Resume: Analysen giver både et overblik over væsentlige udviklingstræk på arbejdsmarkedet samlet set og sætter fokus på gruppen af personer uden for arbejdsstyrken. 

 

Mænd, kvinder og mangel på arbejdskraft

Publiceret: 24. juli 2007

Resume: Fag og brancher med opdeling i mænds job og kvinders job forværrer manglen på arbejdskraft i Nordjylland. Analysen stiller skarpt på den skæve kønsfordeling i brancher, der har problemer med at rekruttere arbejdskraft. 

 

Arbejdsmarkedsoverblik 2. halvår 2007

Publiceret: 10. juli 2007 

Resume: Aktuelt overblik over arbejdsmarkedet i Nordjylland med prognoser for beskæftigelse og ledighed i det kommende år.
 

Nordjyske IKT-virksomheder tror på vækst

Publiceret: 1. juli 2007 

Resume: Analyse foretaget af IKT Forum, NordCom og Beskæftigelsesregion Nordjylland bygger på svar fra 59 nordjyske virksomheder med i alt 10.000 ansatte. Undersøgelsen viser, at tre ud af fire nordjyske ikt-virksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere i løbet af det kommende år. 

 

 

Erhvervspendling i Nordjylland

 

Publiceret: 27. juni 2007 

Resume: I jobcentrenes bestræbelser for at skaffe flere ledige i arbejde er det af betydning at vide, om der er mange arbejdspladser inden for kommunens grænser, eller om mange af jobbene vil kræve en vis transport for den enkelte. 

 

Øjebliksbillede af matchgrupper i de nordjyske Jobcentre

Publiceret: 22. juni 2007

Resume: I dette notat gives et øjebliksbillede over matchgrupperne i de nordjyske jobcentre pr. 4. juni. Af notatet fremgår bl.a., at samtlige dagpengemodtagere er registreret som arbejdsmarkedsparate, mens dette kun gør sig gældende for 34 pct. af kontanthjælpsmodtagerne.

 

Paradoksproblemer på chaufførområdet mv

Publiceret: 7. juni 2007

Resume:   Belysning af paradoksproblemer inden for stillingsbetegnelserne: Taxichauffør, Lastbilchauffør, buschauffør og lagerarbejder . Formålet med undersøgelsen har blandt andet været at anbefale, hvordan der kan tages initiativer, som kan afhjælpe eller løse problemerne. Se hele analysen inkl. sammenfatning. 
 

Paradoksproblemer på rengøringsområdet

Publiceret: 25. maj 2007 

Resume: 

I undersøgelsen peger arbejdsgivere, jobcentre og a-kasser på en række forhold, som kan være med til at forklare, hvorfor rengøringsområdet er udsat for paradoksproblemer. Formålet med undersøgelsen har blandt andet været at anbefale, hvordan der kan tages initiativer, som kan afhjælpe eller løse problemerne.

 

Beskæftigede over 60 år i Region Nordjylland pr. 1. januar 2006

Publiceret: 20. april 2007 

Resume:  En fortsat en økonomisk vækst i Region Nordjylland vil blive vanskelig, hvis der bliver stor mangel på arbejdskraft. Hvordan ser beskæftigelsen ud for personer over 60 år 1. januar 2006, og tyder tallene på en mulighed for at motivere flere end nu til at blive længere på arbejdsmarkedet?

 

Udvikling i nordjysk arbejdsstyrke 2000 til 2006

Publiceret: 11. april 2007 

Resume:  Arbejdsstyrken i Region Nordjylland er vokset fra 2005 til 2006. Da antallet af personer imellem 16 og 66 år falder i de kommende år,  er det dog stadig vigtigt med initiativer for at øge arbejdsstyrken. Arbejdspapir fra Beskæftigelsesregion Nordjylland belyser udviklingen i den nordjyske arbejdsstyrke.

Udviklingen i ledigheden blandt nordjyske kvinder over 50

Publiceret: 30. marts 2007 

Resume: Ledighedstallene for januar 2007 tegner et billede af, at det for de nordjyske, ledige kvinder over 50 år har været noget vanskeligere end i andre regioner at komme i arbejde. 

 

Nordjysk pendling - analyse i kort version og fuld længde   

Publiceret: 19. marts 2007

Resume: Beskæftigelsesregion Nordjylland har udarbejdet en kort version af den nordjyske pendlingsanalyse, som Rambøl Management udarbejdede i maj 2005 for Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland.

 

Anvendelsen af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Publiceret: 16. marts 2007 

Resume:  Analysen belyser udbredelsen af mentorfunktionen til aktiverede kontanthjælpsmodtagere i de nye nordjyske kommuner.

 

Unge i Nordjylland  

Publiceret: 14. marts 2007 

Resume: Arbejdspapir, der

belyser de 16-29 åriges beskæftigelse, ledighed og uddannelsesniveau i Nordjylland.

 

Arbejdsmarkedet i kommunerne i Region Nordjylland  

Publiceret: 1. maj 2006 

Resume: Statistiske beskrivelser af kommunernes arbejdsmarked, befolkning, uddannelsesniveau, beskæftigelse, ledighed, pendling, overførselsindkomster og aktivering.

 

Globaliseringens muligheder og konsekvenser for industriens arbejdskraft

Publiceret: 2. juni 2006 

Resume: 

Analysen afdækker, hvilke konkrete kvalifikationer de ufaglærte skal besidde for at leve op til virksomhedernes fremtidige behov. 

 

Forretningsservice - en branche i vækst

Publiceret: 1. november 2005

Resume: I analysen vurderes den fremtidige udvikling, med henblik på, at der kan igangsættes initiativer for at sikre branchen kvalificeret arbejdskraft fremover. Her fokuseres der bl.a. på muligheden for, om en del af de medarbejdere, der mister deres arbejde i industrien, via kurser kan kvalificeres til job i forretningsservice.