Accept af cookies fra brnordjylland.dk

brnordjylland.dk benytter cookies til flere formål - fx. til at forbedre brugernes oplevelse af hjemmesiden.

 

Unge førtidspensionister

  • Send to a friend
  • Print Page

Antallet af førtidspensionister er steget med 15 procent i perioden fra januar 2004 til august 2009

En ny analyse fra Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter fokus på unge førtidspensionister. Undersøgelsen sætter bl.a. fokus på udviklingen i antallet af unge førtidspensionister, ligesom den belyser de unge førtidspensionisters karakteristika i form af alder, køn, herkomst, diagnoser og deres tilknytning til tilknytning til uddannelsessystemet og/eller arbejdsmarkedet forud for tilkendelse af førtidspension. Endelig gives der et bud på, hvor unge, der kan tænkes at være i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Resume:

Analysen viser, at der i august 2009 var i alt 25.688 fuldtidsmodtagere af førtidspension i Nordjylland, heraf var 1.169, svarende til 4,5%, unge i alderen 16-29 år. I perioden januar 2004 til august 2009 er antallet af nordjyske fuldtidsmodtagere af førtidspension faldet med 8%. I samme periode er antallet af førtidspensionister under 30 år imidlertid steget med 15%. En tendens, der også ses på landsplan.

Analyser på kommuneniveau viser, at antallet af førtidspensionister er faldet i flertallet af de nordjyske kommuner. Men for de unge førtidspensionister er der stort set sket en stigning i samtlige nordjyske kommuner, bortset fra i Frederikshavn/Læsø kommuner, hvor der er sket et lille fald. Den største stigning ses i Jammerbugt Kommune, hvor antallet af unge fuldtidsmodtagere af førtidspension er steget med hele 88%. Fra januar 2004 til august 2009 er der blevet 156 flere unge nordjyske førtidspensionsmodtagere. Heraf stammer 57 personer fra Jammerbugt Kommune,

Analysen viser, at personer, der fik tilkendt førtidspension i 2008, har et væsentligt lavere uddannelsesniveau end befolkningen generelt. For befolkningen gælder, at 30% har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, mens det gør sig gældende for 46% af førtidspensionisterne. For befolkningen under 30 år gælder, at 48% har grundskolen som højeste uddannelsesniveau, mens det gør sig gældende for hele 83% af de unge førtidspensionister. I de nordjyske kommuner tegner der sig et klart billede af sammenhængen mellem uddannelsesniveau og antallet af førtidspensionister. Jo lavere uddannelsesniveau, jo større andel af befolkningen er førtidspensionister.

Analyse af førtidspensionisternes tidligere indkomst viser, at kun en meget lille andel har været i beskæftigelse forud for tilkendelse af førtidspension. Her har størstedelen modtaget enten kontant- eller starthjælp eller sygedagpenge forud for tilkendelse af førtidspension. For unge førtidspensionister ser forholdene imidlertid anderledes ud. Her har størstedelen enten modtaget kontant- eller starthjælp eller været helt foruden indkomst. Her har 61,6% modtaget enten kontant- eller starthjælp, mens 21,9% ikke har haft nogen registreret indkomst. Her har flere af de helt unge førtidspensionister formentlig været forsørget af deres forældre indtil det fyldte 18. år.

Førtidspensionisternes arbejdsmarkedstilknytning viser, at 43,7% af de førtidspensionister, der fik tilkendt førtidspension i 2008, har ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet inden for 5 år før ansøgning om førtidspension. Alder er her en afgørende faktor for, om personen har haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Jo yngre personen er, jo større sandsynlighed for, at personen ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet før tilkendelse af førtidspension. Hele 75,5% af de 15-29-årige har ikke været i beskæftigelse inden for 5 år før tilkendelse af førtidspension. Og jo yngre personen er, jo færre har haft tilknytning til arbejdsmarkedet.

I 2008 var størstedelen af nytilkendelserne af førtidspension på landsplan og i Nordjylland begrundet med en psykisk lidelse. I Nordjylland fik 45% tilkendt en førtidspension pga. en psykisk lidelse, mens den tilsvarende andel lå på 48,1% på landsplan. Der er en klar sammenhæng mellem alder og diagnose. Jo yngre personen er, jo større er sandsynligheden for, at personen får tilkendt en førtidspension som følge af en psykisk lidelse. I 2008 blev hele 76,7% af nytilkendelserne af førtidspension til personer i alderen 15-29 år begrundet med psykiske lidelser. Samtidig viser analysen, at der er store kommunale forskelle i forhold til hvilke diagnoser, der ligger til grund for nytilkendelserne af førtidspension.

Kommunerne har mulighed for at tilkende førtidspensioner med klausul om, at sagen kan genoptages til vurdering på et senere tidspunkt. Analysen viser her, at kun 497 tilkendelser af førtidspension i 2008 var med klausul om genoptagelse af sagen til ny vurdering på et senere tidspunkt. Til trods for, at antallet af førtidspensioner, der tilkendes som følge af psykiske lidelser, er stærkt stigende, så er anvendelsen af klausulen om genoptagelse næsten ikke brugt. Klausul en kun anvendt i 3% af alle sager i 2008. For unge er andelen dog lidt højere. Her er klausulen anvendt i 8,5% af sagerne.

 

Download analysen:

Unge førtidspensionister 

Fokus på unge førtidspensionister

Kontaktperson:

Anne Birk

Tlf: 7222 3623

Pressemeddelelse:
Se pressekommentar fra Beskæftigelsesrådet Nordjylland
- udsendt den 26. marts 2010